สอบถามเรื่องขอบเขตการออกแบบ/เซนต์ โครงการจัดสรร ครับ ว่า สถาปนิกแค่ระดับ สมารถออกแบบฟโครงการได้แต่ไหน เช่น ภาคีสถาปนิก ออกแบบวางผังโครงการจัดสรรได้ขนาดไหร เป็นต้น


ย้อนกลับ