ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/04/2563 เวลา 15:28:25
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมร่วมคณะทำงานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT Forum 20 และคณะทำงานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ACT Forum 20
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ01/05/2563 เวลา 12:23:29
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดงานบริหารจัดการกรจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT FORUM'20 และคณะประชุมนานชาติทางสถาปัตยกรรม ACT FORUM' 20
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ30/04/2563 เวลา 10:42:13
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ03/02/2563 เวลา 16:25:18
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาผังเมือง และสาขาภูมิ ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ03/02/2563 เวลา 16:27:52
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม สอบข้อเขียนวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ08/05/2563 เวลา 15:24:29
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานด้านนโยบายและแผน ครั้งที่7/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ12/05/2563 เวลา 17:57:58
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 63 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดทำหนังสือครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ครั้งที่ 3-63
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ23/04/2563 เวลา 15:23:17
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   14 พ.ค. 63 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ครั้งที่ 5/2563
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ03/02/2563 เวลา 16:30:55
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ03/02/2563 เวลา 16:31:40
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 พ.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม สอบข้อเขียน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 25 รายการ