ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 204

อนุมัติ26/08/2563 เวลา 15:29:13
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลัดดาวัลย์ กาใจตรง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาต สภาสถาปนิก ครั้งที่ 4/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ19/08/2563 เวลา 11:04:05
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ซ้อมการตรวจเยี่ยม
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ07/08/2563 เวลา 15:35:33
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปัทมา โต๊ะเหล็ม   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 4/2563
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ27/08/2563 เวลา 16:55:37
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฤทัย รัตนศิลป์   สำหรับแผนก ฝ่ายการเงิน
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ27/08/2563 เวลา 16:56:17
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฤทัย รัตนศิลป์   สำหรับแผนก ฝ่ายการเงิน
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 19:37:47
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 63 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดงาน ACT Forum'20
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ17/08/2563 เวลา 15:46:52
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ31/08/2563 เวลา 11:29:27
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 63 เวลา 17:30   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน ACT Talk 22/63
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ24/06/2563 เวลา 09:32:11
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาหลักฯ ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ24/06/2563 เวลา 09:59:08
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม สอบข้อเขียนรหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 58 รายการ