ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อปฎิบัติวิชาชีพร่่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างด้าว พ.ศ. 2556

05 ก.ย. 2556ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อปฎิบัติวิชาชีพร่่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างด้าว พ.ศ. 2556

asean_architect.pdf (1 MB)<< ดูทั้งหมด>>