ประกาศเลื่อน การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

14 เม.ย. 2563เรียน สมาชิกสภาสถาปนิก

ตามที่สภาสถาปนิก กำหนดให้การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความรู้ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น  ณ อาคารสภาสถาปนิก นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ยังคงแพร่ระบาดและเพิ่มความรุนแรงขึ้นตามลำดับ และกระทรวงสารธารณสุขได้ประกาศให้โรค COVID – 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้ง ได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ให้มากที่สุด

สภาสถาปนิกจึงขอเลื่อนการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จะขอรับค่าเดินทางให้ส่งคำร้องสภส.11 พร้อมแนบหลักฐานมาทาง office@act.or.th

 ประกาศเลื่อน การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ที่จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 28 มีนาคม 2563 (Downloadประกาศ)
สภส.11 Download<< ดูทั้งหมด>>