ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563

21 ก.ค. 2563สภาสถาปนิกจัดประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.

(เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ 301 สภาสถาปนิก


    ในการนี้สภาสถาปนิกจะทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่ และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประชุมใหญ่ของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยสภาสถาปนิกจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ให้ท่านทางอีเมล


การตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง (โปรดเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้


1. ประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก (จำกัดจำนวนไม่เกิน 102 คน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การดำเนินมาตรการป้องกันและปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ทั้งนี้ สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยแสดงบัตรสมาชิก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน

สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มนี้


2. ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบประชุมทางไกล  Zoom Conference ได้ที่แบบฟอร์มนี้ 
(ทั้งนี้หากสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สภาสถาปนิกจะดำเนินการส่ง ID และ Password ให้ท่านทาง E-mail ต่อไป)

 

3. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ต้องการแจ้งความจำนงค์แก้ไขข้อมูลในระบบสมาชิก

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแบบฟอร์มนี้

 

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563

เอกสารประกอบการประชุมฯ ส่วนที่ 1  (ดาวน์โหลด)
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจาปี 2562
- พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี ของสภาสถาปนิกปี 2562 มาตรา 19 (2)
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประจำปี 2563 ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 33(4) และมาตรา 37
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มาตรา 19(3)
- รายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา
- รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสภาสถาปนิก
- แผนที่สภาสถาปนิก

เอกสารประกอบการประชุมฯ ส่วนที่ 2 (ดาวน์โหลด)
- ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ....
- ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ....
- ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....


คลิก เพื่อตรวจสอบเลขที่สมาชิก

ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ระบบประชุมทางไกล Zoom Conference

- บน มือถือ android

- บน  IOS / IPAD /MAC

- บน คอมพิวเตอร์

 << ดูทั้งหมด>>