Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Product Development (High/Low Rise)

วันที่ 23/07/2018


รายละเอียด

บทบาทและความรับผิดชอบ :- มีภารกิจสำคัญในการสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการและสามารถสร้างความต้องการที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กรโดย: 1. บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด 3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 4. ประงานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ :- 1. สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ตรง 3-5ปี ขึ้นไป ด้านการพัฒนาแบบ วางผังโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4. สามารถใช้โปรแกรม BIM ArchiCAD, AutoCAD, 3Dmax, Sketchup, Adobe CS และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี 5. มีความรู้ทางสถาปัตยกรรมสำหรับการบริหารงานด้านออกแบบ, การพัฒนา, การวิจัยและควบคุมผลิตภัณฑ์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 6. ความรู้ด้านการพัฒนาแบบ อ่านแบบ และ ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development) 7. มีความคล่องตัวสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บริหารการจัดการเรื่องเวลาได้ ทำงานภายใต้สถาวะความกดดันได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี 8. ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 9. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ส.ถ.) 10. ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย และสามารถไปอบรมหรือเรียนรู้งานนอกสถานที่ได้

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 23/07/2018 to 22/08/2018

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | AP (THAILAND) Public Company Limited

บุคคลที่ติดต่อ:
สามารถส่ง Resume & Portfolio ได้ที่ email : apirak_e@apthai.com หรือโทรศัพท์ 065-5186989