Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Project Architect Specialist

วันที่ 23/07/2018


รายละเอียด

บทบาทและหน้าที่:- มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการงานออกแบบโครงการ รวมทั้งควบคุมดูแลงานก่อสร้างสถาปัตย์กรรมโครงการให้เป็นไปตามแบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานหลักในด้านงานออกแบบ งานสถาปัตย์ ฯลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร คุณสมบัติ:- • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ตรง 3 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Design Development) • สามารถใช้โปรแกรม BIM ArchiCAD, AutoCAD, 3Dmax และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี • มีความคล่องตัวสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่ดี • บริหารการจัดการเรื่องเวลา และอดทนในการทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ และ สามารถใช้ MS Office • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 23/07/2018 to 22/08/2018

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | AP (THAILAND) Public Company Limited

บุคคลที่ติดต่อ:
สามารถส่ง Resume & Portfolio ได้ที่ email : apirak_e@apthai.com หรือโทรศัพท์ 065-5186989