Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 14/12/2018


รายละเอียด

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาออกแบบที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านออกแบบงานสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใฝ่รู้ และสามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดสู่งานออกแบบได้ มีความเข้าใจ และสามารถ Clear Detail ในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketch Up, Photoshop, MS Office ได้เป็นอย่างดี Document Requirement 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 2. Portfolio 2.1 ผลงานออกแบบ และเขียนแบบ 2.2 ความสามารถส่วนตัว งานอดิเรก หรือสิ่งที่สนใจอันเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ **กรุณาส่งเป็น PDF format เท่านั้น มาที่ t_narasri@hotmail.com

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/12/2018 to 28/02/2019

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซี อี เอส จำกัด

บุคคลที่ติดต่อ:
บริษัท ซี อี เอส จำกัด อาคารสาธรธานี ชั้น10 90/22-25 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 www.ces.co.th tel 02 636 7788 ส่ง Portfolio มาที่ t_narasri@hotmail.com