Home
  • 30.01.60
  • ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองสาขาภูมิสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2559ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองสาขาภูมิสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี2559ในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2560ณสำนักงานสภาสถาปนิก

ขั้นตอนลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่1 ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับ /วัน /เวลาลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 2แสดงใบเสร็จรับเงิน และบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก ณจุดลงทะเบียนชั้น 1 สำนักงานสภาสถาปนิก

ขั้นตอนที่ 3รอรับการสอบสัมภาษณ์ที่หน้าห้องสัมภาษณ์ ชั้น 3 สำนักงานสภาสถาปนิก(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)


1.ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

2.ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


3.ระดับภาคีสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


4.ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม

-บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


-ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม


การแต่งกายของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรม

เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์และอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย
ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคม ดังต่อไปนี้

ผู้ชาย


1.เสื้อ :เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว
สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง

2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี
สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง

1.เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน

2.กระโปรงหรือกางเกง
:กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม
เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม:เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม :เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ
_
_ _