Home
  • 25.02.60
  • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกฤษจานุเบกษา( 24 กุมภาพันธ์2560 ) เป็นต้นไป

CLICK เพื่ออ่าน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF