Home
  • 03.04.60
  • ประกาศจังหวัดเชียงราย โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนห้วยทราบขาวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์