Home
  • 10.04.60
  • ประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 22เมษายน 2560 ณ สำนักงานสภาสถาปนิกประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2559


ในวันเสาร์ที่ 22เมษายน 2560 ณ สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนลงทะเบียนเข้ารับการอบรม


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับ /เลขที่ใบอนุญาตฯ วันเวลา /รอบการอบรม


(เรียงลำดับตามเลขที่ใบอนุญาตฯซึ่งระบุอยู่ในใบเสร็จรับเงิน)


ขั้นตอนที่ 2แสดงใบเสร็จรับเงิน และบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก ณ จุดลงทะเบียน สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนที่ 3เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น
3 สำนักงานสภาสถาปนิก (โดยนั่งตามลำดับ)


Downloadรายชื่อผู้เข้าอบรม
วันเสาร์ที่ 22เมษายน 2560


หลักฐานที่นำมาในวันอบรม


-
บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


การแต่งกายของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรม

เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์และอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ประจำปี 2558

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย
ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคม ดังต่อไปนี้


ผู้ชาย


1. เสื้อ: เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว
ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า:รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.
ทรงผม: ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.
เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน


2.กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด

ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อ กระโปรง
หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ