Home
  • 24.05.60
  • กำหนดการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้สำหรับ สถ.บ. สถาปัตยกรรม (พ.ศ. 2548) ม.ราชภัฏเชียงราย ,สถ.บ. สถาปัตยกรรม (พ.ศ. 2552)ม.แม่โจ้,วท.บ.สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทอสังหาริมทรัพย์(พ.ศ. 2553) ม.ธรรมศาสตร์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สภาสถาปนิกไม่รับรอง
ดังต่อไปนี้


(1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลักสูตร พ.ศ. 2548) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึง ปีการศึกษา 2551


(2) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึง ปีการศึกษา 2555


(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา
2553 ถึง ปีการศึกษา 2555


เพื่อให้เป็นไปตามข้อ
5
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ


ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาสถาปนิกไม่รับรองพ.ศ.
2560 ระบุให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาสถาปนิกไม่รับรองตามข้อ 3"ให้ยื่นใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้โดยผู้ยื่นใบสมัครต้องชำระค่าธรรมเนียม
1,000 บาท และจะขอรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนไม่ได้ในทุกกรณี"


ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ


ดาวน์โหลดแบบสภส. 17 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้


จึงกำหนดวิธีลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานความรู้
ดังนี้

1.วิธีการลงทะเบียนทดสอบมาตรฐานความรู้
สามารถทำได้
2 วิธี คือ

1.1 ลงทะเบียนสมัครทดสอบด้วยตนเอง และชำระเงิน
ณ สำนักงานสภาสถาปนิก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 วันจันทร์-วันศุกร์
เปิดทำการเวลา 09.0
0-16.30น.

1.2ลงทะเบียนสมัครทดสอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่
4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ดังนี้


โอนเงินผ่านธนาคาร
ตามรายละเอียดดังนี้


บัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาถนนรามคำแหง19


เลขที่บัญชี262-1-37233-2ประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีสภาสถาปนิก


จ่าหน้าซองถึงสำนักงานสภาสถาปนิก12ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพฯ10240


(วงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า "ลงทะเบียนสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้")


ทั้งนี้ ปิดรับสมัครทดสอบทางไปรษณีย์นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
ภายในวันเสาร์ที่ 1สิงหาคม 2560