• 16.06.60
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คัดเลือกคุณสมบัติเบื่องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์