• 16.06.60
  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท สพ.2047 ดอยขะม้อ อ.เมือง จ ลำพูน.