Home
  • 05.07.60
  • ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี 2560ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี 2560


ในวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2560ณสำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับ /วัน
/เวลาลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์
ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนที่
2
แสดงใบเสร็จรับเงิน และบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานสภาสถาปนิก


ขั้นตอนที่
3
รอรับการสอบสัมภาษณ์ที่หน้าห้องสัมภาษณ์ ชั้น 3 สำนักงานสภาสถาปนิก


(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)


Downloadประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม


-
บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม


การแต่งกายของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรม


เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์และอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ประจำปี 2559


เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย
ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคม ดังต่อไปนี้


ผู้ชาย


1.เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด
ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย

ผู้หญิง

1. เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน

2.
กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น
สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อ
กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์
ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ