Home
  • 12.07.60
  • สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยขอเชิญชวนชมนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทั่วกรุงเทพฯ ของภาคีภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และการเสวนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง เรื่อง Bangkok's New TOD (Transit Oriented Development) มหานครแห่งระบบรางTUDA 2017: Bangkok on Rail สืบสานพระราชปณิธาน

"กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์" สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบรางนิทรรศการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 2560

(Thai Urban Designers Association) ณ สยามพารากอน 22-28 สิงหาคม 2560

นิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบรางทั่วกรุงเทพฯ ของภาคีภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และการเสวนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง เรื่อง Bangkok's New TOD (Transit Oriented Development) มหานครแห่งระบบราง