Home
  • 26.07.60
  • ประกาศ เรื่อง การเเเต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งเนื่องด้วยคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดปัจจุบัน ซึ่งมีวาระอยู่ในตำเเหน่งคราวละ 3 ปี จะครบวาระการดำรงตำเเหน่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกวาระปี พ.ศ.2561-2564 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดการรับสมัคร วิธีการเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จะประกาศให้ทราบต่อไป