Home
  • 07.09.60
  • ประกาศวันเวลาสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560หมายเหตุ สภาสถาปนิกจะเป็นผู้จัดรอบเข้ารับการทดสอบฯ แก่ผู้สมัครสอบเอง
สถานที่สอบ สภาสถาปนิก


DOWNLOAD !! ประกาศวันเวลาสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2560