Home
  • 04.06.61
  • เอกสารสภาสถาปนิกบรรยายพิเศษ ณ จังหวัดขอนเเก่น 02-06-61เอกสารบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทางรอดเเละโอกาสจากกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารบรรยายพิเศษ หัวข้อ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ