Home
  • 14.06.61
  • มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเเต่งตั้งกรรมการสภาสถาปนิกคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเเต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
2.นางดวงขวัญ จารุดุล
3.นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
4.นายสมชาย วัฒนะวีระชัย
5.นายธนภัทร เลาหจรัสเเสง

ทั้งนี้ ตั้งเเต่วันที่ 5 มิุนายน 2561 เป็นต้นไป