Home
  • 14.06.61
  • "สภาสถาปนิกยืนยันวิชาชีพสถาปัตยกรรมไม่เปิดเสรีให้ต่างด้าวเข้ามาเว้นแต่ทำ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ASEAN และต้องจดทะเบียนกับสภาสถาปนิกโดยเข้ามาร่วมงานกับสถาปนิกไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เชิญ สภาสถาปนิก สภาวิศวกร สภาวิชาชีพการบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลกรณี เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โดยในส่วนของวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นได้มีข้อสรุปในเรื่องนี้โดยมิให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้โดยเสรี
เว้นแต่ต้องมีเงื่อนไขตามข้อตกลงระหว่างประเทศการเข้ามาประกอบวิชาชีพตามข้อกฎหมายในประเทศไทยและข้อตกลงด้านการบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ขณะนี้มีการขึ้นทะเบียน ASEAN ARCHITECT เปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิกในอาเซียนสามารถเข้ามาทำงานภายใต้ข้อตกลง Local
collaboration โดยต้องจดทะเบียนกับสภาสถาปนิกและต้องเข้ามาทำงานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงใน MRA
ที่กำหนดไว้ ซึ่งทางสภาสถาปนิกได้ชี้แจงไปกับท่านรัฐมนตรีรับทราบ
และที่ประชุมเสนอว่าให้มีคณะทำงานร่วมกันโดยสภาสถาปนิกจะติดตามเรื่องนี้ต่อไป