Home
  • 11.07.61
  • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling