Home
  • 13.07.61
  • ขอแสดงความยินดีกับนายกสภาสถาปนิกคนใหม่ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน และคณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2561-2564ขอแสดงความยินดีกับนายกสภาสถาปนิกคนใหม่ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน และคณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2561-2564


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปวิณ
ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกเริ่มวาระ
พ.ศ.2561-2564 และรับฟังการรายงานผลการเลือกตั้ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาปนิก
รวมถึงการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสภาสถาปนิก


จากนั้น คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2561-2564 เปิดประชุมเพื่อเลือกนายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาสถาปนิกคนทิ่
2 โดยพลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน
ได้รับเลือกเป็นนายกสภาสถาปนิก ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
ได้รับคัดเลือกเป็นอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง นายชาญณรงค์ แก่นทอง
ได้รับเลือกเป็นอุปนายกคนที่สอง จากนั้นคณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2558-2561 ส่งมอบหน้าที่คณะกรรมการสภาสถาปนิก
วาระพ.ศ.2561 -2564 และการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง 2 วาระ