Home
  • 31.07.61
  • โครงการขึ้นทะเบียนฝึกอบรมเเละทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการฝึกอบรมเเละทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )