Home
  • 24.10.61
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 ประจำปี
25
61 สถานที่สอบ
ณ สำนักงานสภาสถาปนิก

*****ควรเดินทางโดยรถสาธารณะ*****


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก *สำหรับผู้สอบครั้งแรก ให้มารับในวันสอบ*


2.ตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ
และเลขที่นั่งสอบ


2.1รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก


2.2ตรวจสอบวัน เวลาสอบ
ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบ


และเลขที่นั่งสอบ แต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน โดยจะแยกประเภทผู้เข้สอบ ดังนี้


Downloadรหัสวิชา41ทักษะในการวางผังและออกแบบ

Download รหัสวิชา42ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา43ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม


3อุปกรณ์ในการสอบ


ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเองเช่นปากกาหมึกแห้งสี น้ำเงินหรือสีดำ


(สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B
หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย)
ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น

4.เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน


ผู้ชาย

1.เสื้อ เสื้อเชิ้ตมีปก
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป
สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ
สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม :ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนสั้น หรือแขนยาว


2.กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง :กางเกงสแลคไม่คับหรือหลวมเกินไปสีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

ห้าม
:เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์
หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม

ห้าม :เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ