Home
  • 24.10.61
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สำหรับผู้สอบแก้ตัว ระดับสามัญสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2561ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
สำหรับผู้สอบแก้ตัว ระดับสามัญสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี
25
61 สถานที่สอบ
ณ สำนักงานสภาสถาปนิก

*****ควรเดินทางโดยรถสาธารณะ******


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก *สำหรับผู้สอบครั้งแรก ให้มารับในวันสอบ*


2.ตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ
และเลขที่นั่งสอบ


2.1 รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก


2.2 ตรวจสอบวัน เวลาสอบห้องสอบแถวที่นั่งสอบและเลขที่นั่งสอบทุกวิชาเนื่องจากแถวที่นั่งสอบ


และเลขที่นั่งสอบ แต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน โดยจะแยกประเภทผู้เข้สอบ ดังนี้


Downloadรหัสวิชา11ทักษะในการวางผังและออกแบบ


Downloadรหัสวิชา12ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา13ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม

3.อุปกรณ์ในการสอบ


ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง
เช่น ปากกาหมึกแห้งสี น้ำเงินหรือสีดำสำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B
หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย)
ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น


4.เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน


ผู้ชาย


1. เสื้อ :เสื้อเชิ้ตมีปก
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป
สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ
สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า

4.ทรงผม :ทรงผมเรียบร้อยถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนสั้น หรือแขนยาว


2.กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3. รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพสีเข้ม เช่นสีดำหรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม
:เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์หรือมีลักษณะคล้ายกันหรือมีลักษณะกำกวม


ห้าม :เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปกหรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ