Home
  • 09.05.62
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สถานที่สอบห้อง 301 ชั้น 3
ณ สำนักงานสภาสถาปนิก

****ไม่มีที่จอดรถสำรองสำหรับผู้เข้าสอบ ควรเดินทางด้วยรถสาธารณะ****

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1. หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ


บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก
และใบเสร็จในการชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ(มารับในวันสอบ)


2. ตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ
และเลขที่นั่งสอบ


2.1 รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก


2.2 ตรวจสอบวัน เวลาสอบ
ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบ


และเลขที่นั่งสอบ แต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน โดยจะแยกประเภทผู้เข้สอบ ดังนี้


Downloadรหัสวิชา21ทักษะในการวางผังและออกแบบ


Download รหัสวิชา22ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


Download รหัสวิชา23การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม


3.
อุปกรณ์ในการสอบ


ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง
เช่น ปากกาหมึกแห้งสี น้ำเงินหรือสีดำ


(สำหรับข้อสอบอัตนัย) และดินสอดำ 2B
หรือเข้มกว่า (สำหรับข้อสอบปรนัย)
ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น


4. เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียน


ผู้ชาย


1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง : กางเกงสแลค
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น
สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม :
ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีอ่อน แขนสั้น หรือแขนยาว


2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม
: เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์
หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ