Home
  • 30.05.62
  • กระทรวงต่างประเทศมีความประสงค์ให้ผู้ถือใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลของสภาสถาปนิกที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมเเซม และดูเเลรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างที่รัฐบาลไทยถือครองกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ ของกระทรวงต่างประเทศ CLICK รายละเอียดกระทรวงต่างประเทศมีความประสงค์ให้ผู้ถือใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลของสภาสถาปนิกที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมเเซม และดูเเลรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างที่รัฐบาลไทยถือครองกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศ ของกระทรวงต่างประเทศ โดยแจ้งรายละเอียดข้อมูลของนิติบุคคล ตามลิงค์ด้านล่างนี้
CLICK เพื่อกรอกข้อมูล https://forms.gle/ye7hsTxXo9UVYfK56