• 31.03.59
  • มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมว่าด้วยขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม4สาขา พ.ศ.2558 (แบบรวม 4 สาขา )