Homeข้อมูล

ประกาศวันเวลาสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับภาคีและสามัญ และสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม,สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ ระดับภาคี ประจำปี 2561 CLICK !!

-ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบรับใบอนุญาต ให้มาสมัครสมาชิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

****(สำหรับการลงทะเบียนสอบ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น)****