09 เม.ย. 2564
ขอเชิญสมาชิกสภาสถาปนิกเข้าประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เริ่มประชุม 13.00 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญฯ จะได้รับหน่วย พวต. จำนวน 4 หน่วย

โดยสมาชิกสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
(โปรดลงทะเบียนตอบรับการเข้ารว่มประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564)
หนังสือเชิญประชุม Download

 


1. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่
> https://forms.gle/ePPVThx5QKKfTtAm7
*สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมที่สภาสถาปนิก ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยแสดงบัตรสมาชิกหรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน 
*ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด อาจไม่ได้รับความสะดวก ควรเดินทางมาด้วยรถสาธารณะ


2. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom ในการประชุม
โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่
> https://zoom.us/meeting/register/tJEvcOmprDsqG9175RP8v7YFu7fO9z2j64W8

 

เอกสารประกอบการประชุม

1) ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2564 Download

2) รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2563 Download

3) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี ของสภาสถาปนิกปี 2563 มาตรา 19 (2) Download

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
     ประจำปี 2564 ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 33(4) และมาตรา 37 Download

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มาตรา 19(3) Download

6) พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสภาสถาปนิก (ตามมาตรา 20)

7)  พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
     แต่ละระดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... Download

8)  พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ
     การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และ การออกหลักฐานรับรอง
     การได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. .... Download

9) รายงานประจำปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา Download

10) รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสภาสถาปนิก Download

11) แผนที่สภาสถาปนิก Download