ACT-License Examination System
คู่มือการทดสอบความรู้
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
สาขาภูมิสถาปัตกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์


แนวทางการสอบ
แนวทางการสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ตารางสอบ
กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2562

กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปี 2562
กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตกรรม ประจำปี 2562
กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2562
ลงทะเบียนสอบ
คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ
ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก