คู่มือการทดสอบความรู้
 
 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

 • สาขาภูมิสถาปัตกรรม

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ •   ตารางสอบ
   
 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2563 [เลื่อน]

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปี 2563 [เลื่อน]

 • กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตกรรม ประจำปี 2563 [เลื่อน]

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 [เลื่อน]
 • ลงทะเบียนสอบ

    คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก