ลำดับ ชื่อบทความ จำนวนการเข้าชม จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ จำนวนผู้ได้หน่วย จำนวนผู้ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน
1 “Green O’Clock” การออกแบบวางผังสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อม 2,585 106 97 9
2 การสร้างภาวะอยู่สบาย สำหรับอาคารพักอาศัยและสำนักงาน ที่ตั้งอยู่ริมทางหลวง 1,726 80 73 7
3 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม บ้านกลางเมือง The Edition สาทร-สุขสวัสดิ์ 1,575 68 67 1
4 After the First decade 796 59 57 2
5 CHOUI FONG TEA CAFÉ 2 1,216 76 75 1
รวม 7,898 389 369 20

(สถิติของผู้ใช้ E-Learning วันที่ 10 ตุลาคม 2565)