คู่มือการทดสอบความรู้

 • คู่มือการสมัครทดสอบความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์

 • คู่มือการเตรียมความพร้อม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์


 • แนวทางการทดสอบความรู้

 • รหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ ผ่านระบบออนไลน์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจําปี 2564

 • รหัสวิชา 21 ทักษะในการวางผังและออกแบบ ผ่านระบบออนไลน์ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจําปี 2564

 • รหัสวิชา 31 ทักษะในการวางผังและออกแบบ ผ่านระบบออนไลน์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจําปี 2564

 • รหัสวิชา 41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ ผ่านระบบออนไลน์ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจําปี 2564
 •  
  กำหนดการสอบ

 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการจัดทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ. 2564

 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำหนดรายวิชาและเนื้อหาในการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2559

 • ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดการสมัครทดสอบความรู้ ฯ ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 • ประกาศสภาสถาปนิก เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการอบรม ฯ ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 •  
  ลงทะเบียนสอบ

  หมดเขตการลงทะเบียนทดสอบความรู้
  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (สอบออนไลน์ )  ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสอบ

  ท่านที่ยืนยันตัวล่วงหน้าและได้ลงทะเบียนทดสอบความรู้เรียบร้อยแล้ว
  ท่านสามารถ login เข้า "ระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้" เพื่อ ดูสถานะของท่านได้ ที่นี่

  วีดิทัศน์ แนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบความรู้ ฯ ผ่านระบบออนไลน์
  *อ่านรายละเอียดจากเอกสาร pdf ได้ที่ คู่มือการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบความรู้ ฯ ผ่านระบบออนไลน์
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก