แนวทางการสอบ

 • รหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจําปี 2567


 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก


 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบ และวิธีการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก พ.ศ. 2566

 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำหนดรายวิชาและเนื้อหาในการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2559

 • มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการเข้าทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

 •  


  กำหนดการสอบ ประจำปี 2567 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  ประจำปี 2567

 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง,สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  ประจำปี 2567


 •  
  ลงทะเบียนสอบ

  คลิกเพื่อลงทะเบียนสอบ


  **เปลี่ยนแปลง**
  วันสิ้นสุดการสมัครทดสอบความรู้จากเดิม
  เป็นวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก