แนวทางการทดสอบความรู้

 • รหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจําปี 2565

 • รหัสวิชา 21 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจําปี 2565

 • รหัสวิชา 31 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจําปี 2565

 • รหัสวิชา 41 ทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจําปี 2565

 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก

 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำหนดรายวิชาและเนื้อหาในการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2559

 • มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการเข้าทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

 •  
  กำหนดการสอบ ประจำปี 2565

 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  ประจำปี 2565

 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  ประจำปี 2565

 • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  ประจำปี 2565

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  ประจำปี 2565

 •  
  ลงทะเบียนสอบ

  คลิกเพื่อลงทะเบียนสอบ


  ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสอบ

  ท่านสามารถ login เข้า "ระบบลงทะเบียนทดสอบความรู้" เพื่อ ดูสถานะของท่านได้ ที่นี่
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก