คู่มือการทดสอบความรู้
 
 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

 • สาขาภูมิสถาปัตกรรม

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
 • แนวทางการสอบ
   
 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  และมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 •   กำหนดการสอบ
   
 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563


 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  ประจำปี 2564

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  ประจำปี 2564

 • กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  ประจำปี 2564

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  และมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2564 • กำหนดการอบรม
   
 • กำหนดการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3
  ประจำปี 2563


 • กำหนดการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  ประจำปี 2564

 • กำหนดการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  สาขาภูมิสถาปัตกรรม
  และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  ประจำปี 2564


 • ลงทะเบียนสอบ

    คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก