แนวทางการสอบ


ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก


 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสอบ และวิธีการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก พ.ศ. 2566

 • ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกำหนดรายวิชาและเนื้อหาในการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2559

 • มาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการเข้าทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

 •  
  กำหนดการสอบ ประจำปี 2567


 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  ประจำปี 2567

 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง,สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  ประจำปี 2567


 • กำหนดการสอบ ในแต่ละภูมิภาค ประจำปี 2567

 • การสอบในแต่ละภูมิภาค สาขาสถาปัตยกรรมหลัก,สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง,สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
  ประจำปี 2567 •  
  ลงทะเบียนสอบ

  คลิกเพื่อลงทะเบียนสอบ


  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก