คู่มือการทดสอบความรู้
 
 • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

 • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

 • สาขาภูมิสถาปัตกรรม

 • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
 • แนวทางการสอบ
   
 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  (สอบช่วงเดือนธันวาคม 2563)

 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
  (สอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาภูมิสถาปัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 • วิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ
  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  และมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 •   กำหนดการสอบ
   
 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2563

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประจำปี 2563

 • กำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563

 • กำหนดการสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563 • กำหนดการอบรม
   
 • กำหนดการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2563

 • กำหนดการอบรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  สาขาภูมิสถาปัตกรรม
  และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  และมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2563


 • ลงทะเบียนสอบ

    คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสอบ
  ระบบทดสอบความรู้ สภาสถาปนิก