ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ03/05/2565 เวลา 09:37:52
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววรากร รัตนภักดี   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานรวบรวมข้อมูล ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติและจัดหมวดหมู่กฎหมายควบคุมอาคารฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

อนุมัติ05/05/2565 เวลา 15:26:24
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ค. 65 เวลา 18:00   ถึงวันที่   05 พ.ค. 65 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT Talk 11/65
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

อนุมัติ05/05/2565 เวลา 15:25:30
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ค. 65 เวลา 17:30   ถึงวันที่   06 พ.ค. 65 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม หารือ สัญญา art4d
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/05/2565 เวลา 11:24:10
วันที่ใช้ห้อง 11 พ.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   11 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุม Zoom
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ10/05/2565 เวลา 13:17:46
วันที่ใช้ห้อง 11 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   11 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2 ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ28/04/2565 เวลา 14:26:15
วันที่ใช้ห้อง 12 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 พ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

อนุมัติ13/05/2565 เวลา 08:10:56
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 65 เวลา 18:00   ถึงวันที่   17 พ.ค. 65 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม art4d
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ03/05/2565 เวลา 12:03:22
วันที่ใช้ห้อง 18 พ.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   18 พ.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้ง 5/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ12/05/2565 เวลา 13:31:28
วันที่ใช้ห้อง 19 พ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 พ.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ13/05/2565 เวลา 10:19:59
วันที่ใช้ห้อง 19 พ.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   19 พ.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2565-2568
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ