ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ18/08/2564 เวลา 21:29:47
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ สาขาหลัก(ชุดที่ 1) ครั้งที่ 4/2564_Online
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ14/08/2564 เวลา 18:34:12
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ02/09/2564 เวลา 13:15:52
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 64 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 ก.ย. 64 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT TALK 25/64 (6623182132)
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ20/08/2564 เวลา 18:02:59
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 64 เวลา 15:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT FORUM'21 และคณะทำงานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ACT FORUM'21
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ23/08/2564 เวลา 16:27:00
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน Building Information Modeling Guide 4/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ23/08/2564 เวลา 15:51:31
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ31/08/2564 เวลา 14:03:26
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม ประชุมอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ครั้งที่ 6-64
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ11/08/2564 เวลา 18:55:43
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 64 เวลา 17:30   ถึงวันที่   08 ก.ย. 64 เวลา 19:30
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 6/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ18/08/2564 เวลา 21:32:11
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 ก.ย. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจเยี่ยม Online หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรม 2559 ม.วลัยลักษณ์
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ14/08/2564 เวลา 18:34:39
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ก.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 8/2564
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ