ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 204

อนุมัติ26/10/2564 เวลา 11:24:34
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4/2564
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ01/11/2564 เวลา 14:35:02
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 64 เวลา 12:30
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT x Art4d
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ26/10/2564 เวลา 14:05:08
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ย. 64 เวลา 16:00   ถึงวันที่   03 พ.ย. 64 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายจุติบดี จันทรางศุ   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ประชุมผ่านระบบ Zoom คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ACT FORUM'21 5-2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ18/10/2564 เวลา 21:34:58
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ21/10/2564 เวลา 11:24:04
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม พิจารณาคุณวุฒิรายบุคคล สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/10/2564 เวลา 15:20:24
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 64 เวลา 16:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฤทัย รัตนศิลป์   สำหรับแผนก งานบัญชี/การเงิน
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2564
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ02/11/2564 เวลา 12:53:23
วันที่ใช้ห้อง 04 พ.ย. 64 เวลา 16:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นายจุติบดี จันทรางศุ   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ประชุมผ่านระบบ zoom คณะทำงานตรวจการจ้าง ACT FORUM'21
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ01/11/2564 เวลา 12:05:56
วันที่ใช้ห้อง 05 พ.ย. 64 เวลา 17:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 64 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายจุติบดี จันทรางศุ   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ประชุมด้วยระบบ zoom คณะทำงานโครงการประกวดแบบในระดับมัธยมปลายและระดับมหาวิทยาลัย งานสภาสถาปนิก (ACT FORUM) 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ02/11/2564 เวลา 13:36:06
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานดำเนินการโครงการสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) 2/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ02/11/2564 เวลา 11:57:13
วันที่ใช้ห้อง 10 พ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 พ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานเลื่อนระดับฯ ชุดที่ 2
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 36 รายการ