ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ15/09/2563 เวลา 14:06:44
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ครั้งที่ 11/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ15/09/2563 เวลา 13:44:28
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม อนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ครั้งที่ 10/2563 (Zoom Meeting)
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ25/09/2563 เวลา 18:46:29
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชานันท์ จิรายุบวรพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม หารือโครงการประกวดแบบ Concept design
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 09:20:23
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมหัวหน้าฝ่าย
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 14:06:08
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 63 เวลา 17:30   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน ACT TALK 26/63
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ29/07/2563 เวลา 11:50:19
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณย่า ยาหวัง   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ29/07/2563 เวลา 11:52:24
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 63 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสาวศรัณย่า ยาหวัง   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ18/08/2563 เวลา 15:45:47
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 63 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 63 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม อบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ06/08/2563 เวลา 11:49:01
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT TALK 2020#3
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ06/08/2563 เวลา 11:49:37
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 63 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT TALK 2020#3
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 57 รายการ