ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ06/12/2565 เวลา 15:23:04
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาออกแบบ สาขาหลัก ครั้งที่ 4/2565
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ06/12/2565 เวลา 15:23:34
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาออกแบบ สาขาหลัก ครั้งที่ 4/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ17/01/2566 เวลา 09:07:47
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญธิญาน์ สุระบวรเศรษฐ์   สำหรับแผนก งานบัญชี/การเงิน
ชื่อคณะการประชุม ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ18/01/2566 เวลา 11:04:19
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 66 เวลา 18:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 66 เวลา 21:30
ผู้ขอใช้ นายจุติบดี จันทรางศุ   สำหรับแผนก สถาบันสภาสถาปนิก
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะทำงานจัดงาน ACT FORUM'23 ร่วม CMO
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 13:00:05
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเฌอร์ลิษา เลิศวลัยภักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ02/02/2566 เวลา 13:35:28
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม หารือคณะทำงาน BIM
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ02/02/2566 เวลา 14:13:58
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 66 เวลา 19:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 66 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดทดสอบมาตรฐานความรู้ฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/01/2566 เวลา 10:51:24
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.พ. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมผู้ตรวจสภาสถาปนิก ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ16/09/2565 เวลา 13:59:37
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 66 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพัชร์ลิตา ฤทธิสุนทรีวิทย์   สำหรับแผนก สถาบันสภาสถาปนิก
ชื่อคณะการประชุม อบรมหลักสูตร “รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4”
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ16/09/2565 เวลา 14:00:47
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ก.พ. 66 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพัชร์ลิตา ฤทธิสุนทรีวิทย์   สำหรับแผนก สถาบันสภาสถาปนิก
ชื่อคณะการประชุม อบรมหลักสูตร “รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4”
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 37 รายการ