ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ27/07/2565 เวลา 10:34:24
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาววรากร รัตนภักดี   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม หารือนอกรอบร่าง พรบ สถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สว
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ18/07/2565 เวลา 10:12:01
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมผู้ตรวจสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 16:29:38
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม ประชุมหารือเพื่อเตรียมการส่งมอบตำแหน่งประธานและเลขาธิการสภาสถาปนิกเอเปค ร่วมกับประเทศฟิลิปปินส์
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ27/07/2565 เวลา 16:46:54
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 65 เวลา 17:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 65 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหาสถาปนิก เสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ30/06/2565 เวลา 16:32:32
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ20/07/2565 เวลา 13:12:25
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 65 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 65 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชากร ท้าวบุญยืน   สำหรับแผนก สถาบันสภาสถาปนิก
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสถาบันสภาสถาปนิก ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ03/08/2565 เวลา 14:19:53
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 65 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 65 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิชชากร ท้าวบุญยืน   สำหรับแผนก สถาบันสภาสถาปนิก
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการสถาบันสภาสถาปนิก ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ04/08/2565 เวลา 09:37:35
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 65 เวลา 19:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 65 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ นางสาววรากร รัตนภักดี   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม หารือร่วม ร่าง พรบ สถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 16:47:27
วันที่ใช้ห้อง 05 ส.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ส.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม พิธีการส่งมอบตำแหน่งประธานและเลขาธิการสภาสถาปนิกเอเปค
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ05/08/2565 เวลา 10:23:12
วันที่ใช้ห้อง 10 ส.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 ส.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาววัสมน อุรารักษ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานศึกษาต้นทุนระบบการออกหนังสือรับรองฯ ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ