ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ21/02/2566 เวลา 11:55:42
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเฌอร์ลิษา เลิศวลัยภักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ30/05/2566 เวลา 09:41:40
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ดูข้อสอบสาขาผังเมือง
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 14:37:39
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอริน จันทร์ชูเพชร   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง พรบ สถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ19/05/2566 เวลา 10:01:22
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน Building Information Modeling Guide 4/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ30/05/2566 เวลา 12:50:50
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติพร เพียรศิริ   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนายสุคตยุติ จารุนุช และกรณีนายชิณวิชญ์ วัชรชิณญ์ ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ09/05/2566 เวลา 14:10:51
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานเสนอความเห็นการบังคับใช้ใบอนุญาตฯ 4 สาขา กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ23/05/2566 เวลา 15:32:16
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 17:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาชีพ 3/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ07/06/2566 เวลา 09:21:00
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 66 เวลา 16:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติพร เพียรศิริ   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาด กรณีนายสุคตยุติ จารุนุช และ กรณีนายชิณวิชญ์ วัชรชิณญ์ ครั้งที่ 3/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ30/05/2566 เวลา 13:52:51
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมา โต๊ะเหล็ม   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสอบสวนรายนายศิวะฤทธิ์ ดาวงษ์ และนายสราวุธ แวดอุดม ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ18/05/2566 เวลา 14:02:54
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ ศักดิ์ศุภาพัชร์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 6/2566
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ