ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ30/11/2566 เวลา 10:38:21
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเฌอร์ลิษา เลิศวลัยภักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ09/04/2567 เวลา 15:45:41
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดทดสอบมาตรฐานความรู้ฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ19/04/2567 เวลา 15:56:56
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายต่อศักดิ์ อังคาวุธ   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ครั้งที่ 3/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ23/04/2567 เวลา 13:49:51
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติพร เพียรศิริ   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสอบสวน (ตามคำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ 2/2567) ครั้งที่ 1/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ04/04/2567 เวลา 09:06:11
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ07/05/2567 เวลา 14:31:21
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววัสมน อุรารักษ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานฯ ภาคีพิเศษ สาขาสถาปัตยกรรมภายหลัก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 14:24:32
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเฌอร์ลิษา เลิศวลัยภักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม หารือ Agency เพื่อช่วยงานประชาสัมพันธ์ในส่วนของสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ07/05/2567 เวลา 13:00:56
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายต่อศักดิ์ อังคาวุธ   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก ครั้ง 4/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ07/05/2567 เวลา 11:14:29
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายจุติบดี จันทรางศุ   สำหรับแผนก สถาบันสภาสถาปนิก
ชื่อคณะการประชุม นายกสภาสถาปนิกหารือร่วมคณะทำงาน ACT Talk
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ08/05/2567 เวลา 16:04:21
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 11:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม หารือ Agency เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 43 รายการ