สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6401001628 ม.ค. 64 (10:00)
28 ม.ค. 64 (12:00)
ห้องประชุม 201
คณะทำงานจัดตั้งสถาบันสภาสถาปนิก 2/2564
แสดง
อนุมัติREV6312003028 ม.ค. 64 (13:00)
28 ม.ค. 64 (17:00)
ห้องประชุม 201
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 1/2564
แสดง
อนุมัติREV6401001928 ม.ค. 64 (13:30)
28 ม.ค. 64 (16:00)
ห้องประชุม 202
คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2
แสดง
อนุมัติREV6401002628 ม.ค. 64 (17:00)
28 ม.ค. 64 (19:00)
ห้องประชุม 202
คณะทำงาน ACT TALK 2/64 (ไม่ต้องเปิดห้อง)
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 4 รายการ