สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
ยกเลิกREV6309004622 ต.ค. 63 (08:30)
22 ต.ค. 63 (18:30)
ห้องประชุม 202
ตรวจเยี่ยม Online หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน(ปป 2558) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดง
อนุมัติREV6310003422 ต.ค. 63 (10:00)
22 ต.ค. 63 (12:00)
ห้องประชุม 202
อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาหลัก ครั้งที่ 1/2563 เพิ่มเติม
แสดง
อนุมัติREV6310003522 ต.ค. 63 (10:00)
22 ต.ค. 63 (12:00)
ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาหลัก ครั้งที่ 1/2563 เพิ่มเติม
แสดง
อนุมัติREV6310001722 ต.ค. 63 (13:00)
22 ต.ค. 63 (17:00)
ห้องประชุม 201
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 7/2563
แสดง
ยกเลิกREV6310003222 ต.ค. 63 (13:00)
22 ต.ค. 63 (17:00)
ห้องประชุม 202
อบรมสาขาหลัก 1/63 เพิ่มเติม
แสดง
ยกเลิกREV6310003322 ต.ค. 63 (13:00)
22 ต.ค. 63 (17:00)
ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาหลัก ครั้งที่ 1/2563 เพิ่มเติม
แสดง
อนุมัติREV6310002622 ต.ค. 63 (17:00)
22 ต.ค. 63 (20:00)
ห้องประชุม 202
คณะทำงาน ACT TALK 28/63
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ