ห้องประชุม 201

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
22 ต.ค. 63 (13:00)
22 ต.ค. 63 (17:00)
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 7/2563อนุมัติฝ่ายอำนวยการ รายละเอียด

ห้องประชุม 202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
22 ต.ค. 63 (10:00)
22 ต.ค. 63 (12:00)
อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาหลัก ครั้งที่ 1/2563 เพิ่มเติมอนุมัติฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ รายละเอียด
22 ต.ค. 63 (17:00)
22 ต.ค. 63 (20:00)
คณะทำงาน ACT TALK 28/63อนุมัติฝ่ายสนับสนุน รายละเอียด

ห้องประชุม 203

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 203 ***

ห้องประชุม 204

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 204 ***

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
22 ต.ค. 63 (10:00)
22 ต.ค. 63 (12:00)
อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาหลัก ครั้งที่ 1/2563 เพิ่มเติมอนุมัติฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 250 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ***

ห้องสอบ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสอบ ชั้น 3 ***

ห้องอาหารชั้น 2

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอาหารชั้น 2 ***

ห้องโถง ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องโถง ชั้น 3 ***