ห้องประชุม 201

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
01 ธ.ค. 66 (08:00)
01 ธ.ค. 66 (12:00)
สัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานขับรถและดูแลงานอาคารสถานที่อนุมัติฝ่ายอำนวยการ รายละเอียด
01 ธ.ค. 66 (14:00)
01 ธ.ค. 66 (17:00)
คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทย 9/2566อนุมัติฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง รายละเอียด

ห้องประชุม 202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
01 ธ.ค. 66 (14:00)
01 ธ.ค. 66 (17:00)
คณะทำงานจัดทำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำนักงานสภาสถาปนิก ครั้งที่ 2/2566อนุมัติฝ่ายสนับสนุน รายละเอียด

ห้องประชุม 203

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 203 ***

ห้องประชุม 204

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 204 ***

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132 ***

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 250 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ***

ห้องสอบ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสอบ ชั้น 3 ***

ห้องอาหารชั้น 2

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอาหารชั้น 2 ***

ห้องโถง ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องโถง ชั้น 3 ***