ห้องประชุม 201

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
28 ม.ค. 64 (10:00)
28 ม.ค. 64 (12:00)
คณะทำงานจัดตั้งสถาบันสภาสถาปนิก 2/2564อนุมัติฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม รายละเอียด
28 ม.ค. 64 (13:00)
28 ม.ค. 64 (17:00)
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 1/2564อนุมัติฝ่ายอำนวยการ รายละเอียด

ห้องประชุม 202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
28 ม.ค. 64 (13:30)
28 ม.ค. 64 (16:00)
คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2อนุมัติฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ รายละเอียด
28 ม.ค. 64 (17:00)
28 ม.ค. 64 (19:00)
คณะทำงาน ACT TALK 2/64 (ไม่ต้องเปิดห้อง)อนุมัติฝ่ายสนับสนุน รายละเอียด

ห้องประชุม 203

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 203 ***

ห้องประชุม 204

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม 204 ***

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ***

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 250 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ***

ห้องสอบ ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสอบ ชั้น 3 ***

ห้องอาหารชั้น 2

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องอาหารชั้น 2 ***

ห้องโถง ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องโถง ชั้น 3 ***