ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ05/01/2567 เวลา 08:55:51
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรสุดา พรหมทา   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ทดสอบความรู้ระดับภาคีสถาปนิก วิชาออกแบบ
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ05/01/2567 เวลา 08:57:50
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรสุดา พรหมทา   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ทดสอบความรู้ระดับภาคีสถาปนิก วิชาออกแบบ
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ02/05/2567 เวลา 10:29:42
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาออกแบบ สาขาภายในฯ 1.67
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ02/05/2567 เวลา 10:22:52
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาออกแบบ สาขาหลัก ครั้งที่ 2/2567
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ02/05/2567 เวลา 10:24:31
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาออกแบบ สาขาหลัก ครั้งที่ 2/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ28/05/2567 เวลา 16:47:47
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ สาขาหลัก ชุด 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ28/05/2567 เวลา 10:57:18
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอริน จันทร์ชูเพชร   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนกฎหมาย ครั้งที่ 2/2567
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

อนุมัติ15/05/2567 เวลา 09:29:02
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน BIM 6/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ20/05/2567 เวลา 19:09:45
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะทำงานปรับปรุงอาคารสภาสถาปนิก ครั้งที่ 8/2567
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ15/05/2567 เวลา 16:34:54
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 18:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2/2567
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 72 รายการ