ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ27/05/2564 เวลา 14:15:16
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 64 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฤทัย รัตนศิลป์   สำหรับแผนก ฝ่ายการเงิน
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ31/05/2564 เวลา 12:18:16
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 64 เวลา 15:00   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT TALK 13/64 (6623182132)
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ28/05/2564 เวลา 11:13:56
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ02/06/2564 เวลา 13:52:17
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะกรรมการการศึกษาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Education Committee : AAEC) ครั้งที่ 27
รายละเอียด

ห้องประชุม 204

อนุมัติ02/06/2564 เวลา 13:50:21
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมสภาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council : AAC) ครั้งที่ 40
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ01/06/2564 เวลา 13:33:09
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาววรากร รัตนภักดี   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ12/05/2564 เวลา 10:31:03
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจเยี่ยม online หลักสูตร สถ.บ.สถาปัตยกรรมผังเมือง 2559 ม.มหาสารคาม
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ27/05/2564 เวลา 14:50:01
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 5/2564
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ07/06/2564 เวลา 14:26:38
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 64 เวลา 17:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 64 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน ACT TALK 14/64 (6623182132)
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ31/05/2564 เวลา 14:15:35
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ครั้งที่ 4/2564
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ