ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ23/11/2566 เวลา 13:39:42
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสิรินาถ อมตพันธ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม สัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานขับรถและดูแลงานอาคารสถานที่
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 16:17:19
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววัสมน อุรารักษ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมไทย 9/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 16:19:06
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดทำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำนักงานสภาสถาปนิก ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ15/11/2566 เวลา 14:03:05
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาออกแบบ สาขาภายในฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 08:52:26
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติพร เพียรศิริ   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งที่ 12/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 11:17:34
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาชีพ 9/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ21/02/2566 เวลา 13:27:15
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเฌอร์ลิษา เลิศวลัยภักดิ์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ19/10/2566 เวลา 13:23:41
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 9/2566
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ02/11/2566 เวลา 11:21:29
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณัฏฐณิชชา สถิตย์สิริพร   สำหรับแผนก สถาบันสภาสถาปนิก
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสถาบันสภาสถาปนิก ครั้งที่ 10/2566
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ07/11/2566 เวลา 16:49:12
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2 ครั้งที่ 7/2566
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ