ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ17/12/2563 เวลา 15:37:52
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 64 เวลา 18:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจเยี่ยม Online หลักสูตร ศล.บ.การออกแบบภายใน(นานาชาติ)(ปรับปรุง 2559) ม.อัสสัมชัญ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ23/12/2563 เวลา 14:45:19
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาววรากร รัตนภักดี   สำหรับแผนก ฝ่ายกฎหมาย
ชื่อคณะการประชุม หารือร่างข้อบังคับ ว่าด้วยรับรองปริญญาฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/12/2563 เวลา 11:30:04
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ18/08/2563 เวลา 16:41:45
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 64 เวลา 22:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม อบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ12/12/2563 เวลา 13:23:20
วันที่ใช้ห้อง 09 ม.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 ม.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EX-ACT
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ29/12/2563 เวลา 11:30:42
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานดำเนินการโครงการสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) 1/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ11/01/2564 เวลา 10:55:54
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาสถาปนิก ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ01/12/2563 เวลา 15:31:29
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดสอบ สาขาภูมิ 5/2563
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ06/01/2564 เวลา 09:46:35
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะทำงานจัดสอบ สาขาภูมิ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

อนุมัติ05/01/2564 เวลา 12:30:28
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 64 เวลา 17:00   ถึงวันที่   14 ม.ค. 64 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT TALK
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ