ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ22/03/2565 เวลา 10:32:58
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาออกแบบ สาขาผังเมืองและสาขาภูมิ ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ22/03/2565 เวลา 10:34:17
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม สอบวิชาออกแบบ สาขาผังเมืองและสาขาภูมิ ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด

ห้องโถง ชั้น 3

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 13:46:55
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ04/07/2565 เวลา 09:12:33
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 65 เวลา 15:30   ถึงวันที่   04 ก.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ดร.ไกร ตั้งสง่า ขอเข้าพบนายกสภาสถาปนิกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง และขอหารือเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ31/05/2565 เวลา 14:02:34
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา สถ.บ. ของ มจพ.
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 09:46:00
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 65 เวลา 09:30   ถึงวันที่   05 ก.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนาเดียร์ จิตติกานต์   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ นายกึกก้อง ถิรธำรงเกียรติ ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ21/06/2565 เวลา 14:13:28
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3

อนุมัติ01/07/2565 เวลา 13:10:28
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 65 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวดี นาคเกลี้ยง   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม นายกสภาสถาปนิกบรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ04/07/2565 เวลา 10:14:30
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ก.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาววรากร รัตนภักดี   สำหรับแผนก งานกฎหมาย/จรรยาบรรณ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมกรรมาธิการ วุฒิสภา ร่าง พรบ สถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งที่ 1
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ20/06/2565 เวลา 15:41:42
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ค. 65 เวลา 09:30   ถึงวันที่   07 ก.ค. 65 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวเลขทิพย์ เจริญจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเข้าพบนายกสภาสถาปนิก เพื่อหารือแนวทางและการวางแผนจัดทำโครงการการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ