Home

ประกาศสภาสถาปนิก
เรื่องการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 
หลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกรับรอง

ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก และขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาชาสถาปัตยกรรมหลัก สาชาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาชาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในระดับภาคีสถาปนิก พ.ศ.2553


สถาบัน :
สาขา :