Home

การต่ออายุ สมาชิกสภาสถาปนิก/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

1. การต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาต มี 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ยื่นคำขอต่ออายุฯ​ (แบบ สภา.6) ด้วยตนเองที่สำนักงานสภาสถาปนิก
วิธีที่ 2 ขอต่ออายุฯ​ (แบบ สภา.6) โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
สภาสถาปนิกจะส่งบัตรต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ ให้ทางไปรษณีย์ทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้
หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งจะต้องยื่นคำร้อง ตามแบบ สภส.7 มาด้วย

2. หลักฐานประกอบการขอต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 ใบ
  (1 ใบติดในช่องรูปถ่าย ในแบบ สภส.6 อีก 1 ใบติดในบัตรติดรูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก
 • สำเนาใบอนุญาตฯ (กรณีต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือกรณีต่ออายุสมาชิกฯ และประสงค์ให้วันหมดอายุตรงกับใบอนุญาตฯ)
 • หลักฐานการแจ้งความ (กรณีบัตรสมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ สูญหาย)

3. หลักเกณฑ์การต่ออายุ สมาชิกฯ/ใบอนุญาตฯ

การต่ออายุสมาชิกฯ สามารถขอต่อได้เมื่อบัตรสมาชิกมีอายุเหลือไม่เกิน 1 ปี และอาจขอให้วันหมดอายุของบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯ โดยจะคำนวณเฉลี่ยจากค่าบำรุงสมาชิกราย 5 ปี

การต่อใบอนุญาตฯ มี 3 กรณี

 • กรณีใบอนุญาตฯ​ มีอายุเหลือไม่เกิน 6 เดือน จะต่ออายุโดยเริ่มนับหลังจากวันที่ใบอนุญาตฯ เดิมหมดอายุ
 • กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตฯ หลังใบอนุณาตฯ หมดอายุ จะนวน 2,000.- บาท โดยจะเริ่มนับอายุใบอนุณาตฯ ตั้งแต่วันที่ต่ออายุใบอนุญาตฯเป็นต้นไป และสำหรับผู้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ ใหม่จะเริ่มนับอายุใบอนุญาตฯ เมื่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกมีมติรับจดทะเบียนสมาชิกฯ แล้ว
  สภาสถาปนิกจะต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ในขณะที่บัตรสมาชิกฯ​ ยังไม่หมดอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว หากบัตรสมาชิกฯ หมดอายุก่อนใบอนุญาตฯ และไม่ต่ออายุบัตรสมาชิกฯ ใบอนุญาตฯ จะสิ้นสุดลงด้วย
 • Download เอกสาร(สภส.6) แบบฟอร์มคำขอต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิก/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนรามคำแหง 19
ชื่อบัญชี สภาสถาปนิก
เลขที่บัญชี 262-1-40825-4 ประเภท ออมทรัพย์