สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

พระราชบัญญัติสถาปนิก

เอกสารทั้งหมดอยู่ใน Format ของ Acrobat (PDF) กดเพื่อเรียกดู ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543