13 ก.พ. 2563
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 สถานที่สอบ ณ สภาสถาปนิก สำหรับผู้ที่สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563
ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. .... ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
(ผู้ที่สอบเมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 สามารถลงทะเบียนสอบตามประกาศนี้)
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์

VIEW MORE