Home
  • 12.01.60
  • ประกาศผลสอบระดับภาคีสถาปนิกสาขาภูมิสถาปัตยกรรมประจำปี2559ประกาศผลสอบระดับภาคีสถาปนิกสาขาภูมิสถาปัตยกรรมประจำปี 2559

1.ผู้สอบแก้ตัวและสอบครั้งแรกสาขาภูมิสถาปัตยกรรม


Download ประกาศผลสอบ


ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และอบรมสาขาภูมิสถาปัตยกรรมจากวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขาจะต้องลงทะเบียนสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรมฯวันที่13-20 มกราคม2560เท่านั้น
พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก(เพิ่มเติม)เพื่อให้อายุบตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน

จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ประจำปี 2559สาขาภูมิสถาปัตยกรรมที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯจำนวน 1,500.00 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาทในระหว่างวันที่
13-20มกราคม 2560จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม(รายละไม่เกิน
1,000.00 บาท)เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน
(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุโดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย
5 ปี)


Download ดูค่าต่ออายุเพิ่มเติม


Download ดูกำหนดการสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรม
หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม

- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม

เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบสัมภาษณ์และอบรม


ผู้ชาย


1.เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปกสีเรียบไม่ฉูดฉาดเช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง :กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพขาตรงเช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี
สีเทา


3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้มเช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อยถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง

1. เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด
เช่นสีขาว สีอ่อน2.
กระโปรงหรือกางเกง


2.กระโปรงหรือกางเกง
: กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3.รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่นสีดำหรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม: เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ