Home
  • 23.06.60
  • ประกาศผลสอบระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี 2560ประกาศผลสอบระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจำปี 2560

Downloadประกาศผลสอบ


ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขาจะต้องลงทะเบียนสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรมฯวันที่23-30มิถุนายน2560เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก(เพิ่มเติม)เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน


จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ประจำปี 2560สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯ
จำนวน 1,500.00 บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 2,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาทในระหว่างวันที่
23 -30มิถุนายน 2560จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม(รายละไม่เกิน
1,000.00 บาท) เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน
(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละรายถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุ โดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย
5 ปี)

Downloadดูกำหนดการสมัครสอบสัมภาษณ์และอบรม

( สภส. 3 ) ใบสมัครเข้ารับการอบรม สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ เเล้ว

( สภส. 4 ) เเบบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก

หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม

-
บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก

-ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม

เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบสัมภาษณ์และอบรม


ผู้ชาย


1เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง :
กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา

3.รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้

4.ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง

1.เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน

2.กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3.รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น
สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม:เสื้อ
กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ