Home




  • 14.07.60
  • ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาการระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง



ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการระดมสมองข้อเสนอองค์กรวิชาชีพ เรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00น.ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอม เมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร