Home
  • 08.08.60
  • ขอเชิญสถาปนิกที่อยู่จังหวัดสกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมสถาปนิกอาสา วิศวกรอาสาและนายช่างอาสาปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ