Home
  • 12.09.60
  • ชมรมวิศวกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2560ชมรมวิศวกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต
1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปี 2560 จึงขอเชิญสมาชิกวิศวกรอาสาภาคเหนือเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 18-19 กันยายน 2560 เวลา
08.30-16.30น.ในเขตพืนที่รับผิดชอบการไฟฟ้าสาขาย่อย
อ.เเม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง