Home
  • 14.09.60
  • นโยบายผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก มาตรา 24 ( 2 ) จำนวน 11 คน

    วาระปี พ.ศ.2561-2564 จากสมาชิกสามัญที่ได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา24(2)