Home
  • 15.05.61
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สำหรับผู้สอบแก้ตัว ระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี 2561สถานที่สอบ ณ สำนักงานสภาสถาปนิกประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสำหรับผู้สอบแก้ตัวระดับภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี 2561สถานที่สอบณสำนักงานสภาสถาปนิก


การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ


1.หลักฐานสำคัญในการเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวสอบที่ได้รับในวันสมัคร
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้


2.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ


2.1รายชื่อเข้าสอบแต่ละวิชาจะเรียงตามเลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก


2.2ตรวจสอบวัน เวลาสอบ ห้องสอบ แถวที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบทุกวิชา เนื่องจากแถวที่นั่งสอบ


และเลขที่นั่งสอบ แต่ละวิชาจะนั่งไม่ตรงกัน โดยจะแยกประเภทผู้เข้สอบ ดังนี้


Downloadรหัสวิชา11ทักษะในการวางผังและออกแบบ


Downloadรหัสวิชา12ความรู้ทางสถาปัตยกรรม


Downloadรหัสวิชา13ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม


3.
อุปกรณ์ในการสอบ


ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องมือ
เครื่องเขียนที่ใช้ในการทดสอบความรู้มาด้วยตนเอง
เช่น ปากกาหมึกแห้งสี น้ำเงินหรือสีดำ


(สำหรับข้อสอบอัตนัย)
และดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า
(สำหรับข้อสอบปรนัย) ยางลบ ไม้สเกล เป็นต้น


4. เครื่องแต่งกายสำหรับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์


ผู้ชาย


1.เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาดเช่น สีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2.กางเกง : กางเกงสแลค
ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรงเช่น สีดำ
สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3.รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4.ทรงผม :
ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1.เสื้อ :เสื้อแบบสุภาพ ไม่คับหรือหลวมเกินไป
สีเรียบไม่ฉูดฉาดเช่น สีขาว สีอ่อน แขนสั้น
หรือแขนยาว


2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง : กางเกงสแลค ไม่คับหรือหลวมเกินไป สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม
: เสื้อหรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์
หรือมีลักษณะคล้ายกัน หรือมีลักษณะกำกวม


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก หรือเสื้อผ้าที่มีลักษณะรัดรูป


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการ